Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej

APOSTOLSTWO RODZINY SALETYŃSKIEJ

Duszpasterz grupy – ks.  MS

Animator grupy – p. Teresa Szmigiel

Spotkania: Trzecia środa miesiąca po wieczornej Mszy Św. w domu parafialnym

Strona ARS-u -http://saletyni.pl/dzialalnosc/apostolstwo-rodziny-saletynskiej

  Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej (ARS) tworzą ludzie świeccy, którzy swoim życiem i słowem głoszą Orędzie przekazane przez Matkę Bożą objawioną w La Salette.

 

 Przejawia się ono w:

- zgłębianiu Orędzia z La Salette,

- szerzeniu kultu Matki Bożej Saletyńskiej,

- modlitwie o nawrócenie grzeszników,

- udziale w cotygodniowej Nowennie do Matki Bożej Saletyńskiej,

- Adoracji Wynagradzającej Najświętszego Sakramentu w każdą III niedzielę  miesiąca. 

 Spotkania modlitewne:

- środa każdego tygodnia – godz. 17:30 Nowenna do MBS, godz. 18:00 Msza św.,

- trzecia środa miesiąca – godz. 18:30 spotkanie modlitewne,

- trzecia niedziela miesiąca – po Mszy św. o godz. 10:30 Adoracja Wynagradzająca. 

   Wśród licznych dzieł duszpasterskich, w naszej parafii jest także Wspólnota Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej (ARS). Zrzesza ona tych czcicieli Matki Bożej Płaczącej, którzy codziennie modlą się o nawrócenie grzeszników, pragną zgłębić Jej orędzie z góry La Salette. Wynagradzać za grzechy ludzi i całego świata, jak przekazała w swoim orędziu Maryja dzieciom – Melani i Maksyminowi.

   Wspólnota nasza liczy dwudziestu członków i powstała po koronacji Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, to jest od września 1996 roku. Pierwszym opiekunem wspólnoty był ks. proboszcz Józef Piela MS, następnie ks. proboszcz Wojciech Bober MS, obecnie ks. proboszcz Józef Kopciński MS, animatorem wspólnoty jest Teresa Szmigiel. Spotykamy się w trzecią środę każdego miesiąca.

   Członkowie ARS-u przyjmują Komunię świętą wynagradzającą i uczestniczą w adoracji wynagradzającej w każdą trzecią niedzielę miesiąca. W każdym roku we wrześniu staramy się pielgrzymować do Dębowca, do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej, aby oddać pokłon naszej Pięknej Pani. W maju natomiast również w Dębowcu prowadzone są rekolekcje ARS-u, jeśli nie możemy wyjechać to łączymy się z uczestnikami duchowo. Przynależność do Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej zobowiązuje członków do szerzenia kultu Matki Bożej objawionej w La Salette. Do ARS-u mogą należeć ludzie różnego wieku, stanu i zawodu, każdy kto pragnie służyć Bogu i Maryi.

 

Regulamin

Regulamin Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej 


   Uczestnictwo w Apostolstwie Rodziny Saletyńskiej polega na oddaniu się w opiekę Matce Bożej Pojednawczyni grzeszników; następnie: podjęciu i wypełnianiu zobowiązań, które nie są pod grzechem, ale są darami i łaską Matki Bożej Saletyńskiej. Dalszą sprawą to utrzymywanie stałego kontaktu z Sekretariatem Apostolstwa, oraz korzystanie w miarę możliwości z dni skupienia, czuwań modlitewnych, rekolekcji, czyli aktywnego zaangażowania się w formację duchową.
 
   Formalną przynależność do Apostolstwa potwierdza wypełniona i przesłana deklaracja, oraz wpis do Księgi Apostolstwa. 

Obowiązki Członków Apostolstwa:
 
 • Odmawiają codziennie: "Ojcze nasz...", "Zdrowaś Maryjo..." i modlitwę "Pomnij, o Matko Boża Saletyńska..." w intencjach całej "Rodziny Saletyńskiej", o nawrócenie grzeszników, o pokój i miłosierdzie Boże.
 • Przyjmują Komunię świętą wynagradzającą i adorują Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w każdą trzecią niedzielę miesiąca.
 • Prowadzą życie godne dziecka Maryi przez trzeźwość, czystość swego stanu, dając świadectwo czynnej miłości, wzajemnej pomocy i ofiarności.
 • Pogłębiają swoje nabożeństwo do Maryi Saletyńskiej i swoim przykładem zachęcają innych do udziału w Nieustającej Nowennie, w czuwaniach modlitewnych, oraz w Mszach Świętych Wieczystych.
 • Wspierają modlitwą oraz ofiarą powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, zwłaszcza do Zgromadzenia Misjonarzy i Sióstr Matki Bożej z La Salette. Troszczą się także o rozwój innych dzieł poświęconych Saletyńskiej Pani.
 • Głoszą orędzie Maryi Saletyńskiej przez opowiadanie o La Salette, prenumeratę "Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej" i upowszechnianie tego pisma, oraz innych materiałów o tematyce saletyńskiej.
 • Utrzymują stały kontakt z Sekretariatem Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej, oraz w miarę swoich możliwości korzystają z rekolekcji i dni skupienia, a także angażują się w dzieła parafialne.

 

Przywileje członków Apostolstwa:

 • Członkowie Apostolstwa są włączeni do Mszy Świętych Wieczystych odprawianych codziennie w sanktuarium dębowieckim.
 • Korzystają z owoców modlitw Nowenny i Mszy św. dziękczynno - błagalnej w każdą środę.
 • Mają udział w modlitwach wynagradzających trzeciej niedzieli miesiąca i "Czuwań Saletyńskich", oraz osobistych modlitwach wszystkich członków Apostolstwa.
 • We wrześniu - miesiącu Maryi Saletyńskiej objęci są modlitwą i ofiarą Mszy świętej odprawianej codziennie w intencjach czcicieli Matki Bożej Płaczącej, dobrodziejów i ofiarodawców.
 • Polecani są opiece Matki Najświętszej w nabożeństwach majowych i wrześniowych.
 • Zostają wpisani do Złotej Księgi Apostolstwa, otrzymują pamiątkowe obrazki z modlitwą "Pomnij, o Matko Boża Saletyńska...", książeczkę z Nowenną, listy religijno - formacyjne i inne materiały Apostolstwa , oraz dyplom.
 • Zmarłych członków Apostolstwa włączają Misjonarze Matki Bożej z La Salette do wspólnych Mszy św. i nabożeństw żałobnych w listopadzie, oraz do codziennych modlitw zakonnych w Dębowcu.